Біологія 9 клас.

Завдання на період 25.05.-29.05.20р.

Узагальнення “Основні загальні властивості живих систем”

Підсумкове узагальнення за рік (роздатковий матеріал)

Варіант І

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (0,5 б.)

1. Наука про закономірності спадковості та мінливості організмів:

А) Цитологія Б) Морфологія В) Біохімія Г) Генетика

2. У якому законі Менделя доведено, що усі нащадки будуть одноманітними як за генотипом, так і за фенотипом:

А) І закон Б) ІІ закон В) ІІІ закон

3. Вид мінливості, який виникає без змін генотипу і не зберігається в разі статевого розмноження:

А) спадкова Б) неспадкова В) комбінаційна Г) мутаційна

4. Незворотний, спрямований історичний розвиток живої природи, що супроводжується змінами на всіх рівнях організації життя це:

А) мінливість Б) еволюція В) адаптація Г) кросинговер

5. Уявлення про еволюцію як ступінчастий розвиток живого від простого до складного сформував:

А) Ламарк Б) Гук В) Дарвін Г) Мендель

6. Сукупність особин одного виду організмів, які існують в межах певної території, вільно схрещуються і відносно ізольовані від інших популяцій виду це:

А) екосистема Б) вид В) популяція Г) екологічна ніша

7. Вид Людина розумна належить до класу:

А) Птахи Б) Риби В) Ссавці Г) Плазуни

8. Життя виникло завдяки божественному творенню це гіпотеза:

А) креаціонізму Б) спонтанного зародження В) стаціонарного стану Г) панспермії

9. Основною і найменшою одиницею класифікації є

А) Царство Б) Тип В) Рід Г) Вид

10. Це неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами

А) віруси Б) бактерії В) гриби Г) водорості

  11. Виберіть з переліку чотири характерних риси рослинних організмів: (1 бал)

А) є еукаріотичними організмами;

Б) клітина містить пластиди і вакуолю;

В) клітина стінка складається з хітину;

Г) розмножуються лише нестатевим способом

Д) автотрофний тип живлення

Е) клітинна стінка утворена целюлозою

12. Встановіть відповідність між екологічним чинником і групою до якої він належить. (1 бал)

А) паразитизм 1.Антропогенний чинник

Б) температура 2. Біотичний чинник

В) забруднення стічних вод 3. Абіотичний чинник

13. Встановіть відповідність між групою тварин і таксонами. ( 2 бали)

  А) Хордові 1. Рід

  Б) Хребетні 2. Підтип

  В) Ссавці 3. Ряд

  Г) Хижі 4. Клас

  Д) Кіт лісовий 5. Вид

  Е) Котячі 6. Родина

  Ж) Кіт 7. Тип

14. Задача (3 бали)

Гомозиготний чоловік, з ямочками на щоках, одружився із гомозиготною жінкою, яка не мала ямочок на щоках. Ямочки на щоках – є домінантною ознакою. Яких нащадків слід очікувати при такому схрещуванні?