Українська мова 6 клас

Контрольна  робота. Виконати   на  окремому  аркуші  із  зошита  в  лінійку  –  на  титульній  сторінці на  сьомому  рядку  зверху  пишемо:

Контрольна  робота

з  української  мови

Займенник

учениці  6  класу

К-Костуватського  ЗЗСО  І-ІІ  ст.

Прізвище,  ім’я  у  родовому  відмінку

Далі  розгортаєте  аркуш  і  виконуєте  контрольну  роботу,  як  ми  звичайно  виконували

І варіант

Початковий рівень

Завдання 1-6 мають по три варіанти відповідей, із яких правильною є лише одна (0,5)

1Займенник…

А) Указує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.

Б) Називає предмет і відповідає на питання хто? що?

В) Називає кількість предметів і їх порядок при лічбі.

  • У реченні займенник може бути…

А) Тільки підметом.

Б) Підметом, частиною складеного присудка, означенням, додатком.

В) Тільки присудком.

3Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має форми…

А) Знахідного відмінку.

Б) Називного відмінка.

В) Місцевого відмінку.

4Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна– до питальних займенників утворюються..

А) Означальні займенники.

Б) Неозначені займенники.

В) Заперечні займенники.

5За значенням граматичними ознаками займенники поділяються на…

А) Шість розрядів.

Б) Дев’ять розрядів.

В) Сім розрядів.

6Відносні займенники які вживаються для зв’язку частин складного речення…

А) Членами речення ніколи не бувають.

Б) Інколи виступають у ролі членів речення.

В) Завжди виступають членами речення.

Середній рівень          

Завдання 7-11 мають по чотири варіанти відповідей, із яких правильною є лише одна (0,5)

7У якому рядку всі займенники пишуться разом?

А)  Чия/сь, хтона/з/ким, будь/що.

Б)  Де/хто, аби/який, ні/кого.

В)  Ні/до/чого, ні/чий, казна/чий.

Г)  Що/небудь, аби/до/кого, ні/хто.

8Який займенник не має форми Н. в.?

А)  Мене.

Б)   Тебе.

В)   Себе.

Г)   Його.

9Продовжіть твердження: «Питальні займенники який? чий? котрий? змінюються…»

А)   За відмінками.

Б)   За родами, відмінками.

В)   За родами, числами, відмінками.

Г)   За особами, числами, відмінками.

10У якому рядку допущено помилку у формі вживання займенника?

А) Дякую Вам.

Б)  Котра година?

В) Пробачте мене,

Г)  Кепкування з нього.

11У якому реченні займенник його є присвійним?

А) Його думки були про рідний край.

Б)  Ми його давно не бачили в місті.

В)  Його поважали всі: і діти, і дорослі.

Г)  Його звеселила згадка про Полісся.

12Продовжіть речення. Заперечні та неозначені займенники утворилися від…

Достатній рівень (1 б)

  1. випишіть із запропонованих слів лише займенники:

Якийсь, ніхто, учень, чий-небудь, зелен, ті, котрий-небудь, я, і, той, без, абиякий, деякий, допізна, дечий, що-небудь.     

14Перепишіть речення:

Виконайте морфологічний розбір підкресленого слова.

Мені дальня зоря буде слати листи вересневими журавлями.

Високий рівень (3 б)

15 Напишіть уживаючи займенники, твір-мініатюру на тему «Чому я люблю літо»