Хімія 8 клас

Завдання на період з 12.05-22.05.20 р.

Підсумкова контрольна робота (роздатковий матеріал)

Виконану роботу надати до 15.05.20р.!!!

Контрольна робота за рік

І варіант

1. Виберіть формулу оксиду:

  а) CaCl2 б) MgO в)NaOH

2. Виберіть формулу основи:

  а) Na2S б) Al(NO3)3 в)Mg (OH)2

3. Виберіть формулу кислоти:

  а) P2O5 б)H3PO4 в)NaNO3

4. Виберіть формулу солі:

  а) KOH б) BaO в)AlPO4

5. Вкажіть сполуку з ковалентним неполярним зв’язком:

  а) H2S ; б) CaO; в) N2

6. Виберіть формулу нерозчинної основи:

  а) NaOH б) KOH в)Cu(OH)2

7. В які й сполуці ступінь окиснення Хрому мінімальний:

  а) СrO3 б)K2CrO4 в) CrO

8. Протонне число вказує на :

а) кількість енергетичних рівнів

б)заряд ядра

в)кількість нейтронів

9. Виберіть лужні елементи:

  а) Na б)Ca в)F г) Li

10. Електронна формула 1s22s22p63s1 відповідає елементу з протонним числом: а)12 б)23 в) 11

11. Елементи з протонними числами належать до одної підгрупи: а)11 і 29 б)14 і 50 в)15 і 23

12. Вкажіть метали, які не витісняють водень із кислот:

  а) цинк б) мідь в) алюміній г)срібло

13. Bкажіть речовини, які реагують з натрій гідроксидом:

  а) HCl б) KOH в)CO2 г) BaSO4

14. Вкажіть солі безоксигенових кислот:

  а)СaCO3 б)MgCl2 в)BaS г)Na2SO4

15. Знайдіть відповідність між формулою і ступенем окиснення елемента:

1.+ 2А MnO
2.+5Б Mn2O3
3.+7В Mn2O5
4.+3Г Mn
5. Д KMnO4

Контрольна робота за рік

ІІ варіант

1.Виберіть формулу основи :

  а) BaCl2 б) Na2O в)KOH

2.Виберіть формулу оксиду :

  а) СaO б) Al2S3 в)Ca(OH)2

3.Виберіть формулу солі :

  а) N2O5 б)H2SO4 в)Ca(NO3)2

4.Виберіть формулу кислоти:

  а) NaOH б) BaCl2 в)H3PO4

5.Вкажіть сполуку з йонним зв’язком:

  а) H2S ; б) CaСl2; в) N2О

6.Виберіть формулу розчинної основи:

  а) Mg(OH)2 б) KOH в)Ca(OH)2

7. В які й сполуці ступінь окиснення Мангану найвищий:

  а) Mn2O3 б)Na2MnO4 в) Mn2O7

8. Номер періоду вказує на :

а) кількість протонів

б)заряд ядра

в)кількість енергетичних рівнів

9. Виберіть інертні елементи:

  а) Ca б)Cl в)Fe г)Br

10. Електронна формула 1s22s22p63s23p5 відповідає елементу з протонним числом: а)11 б)35 в) 17

11. Елементи з протонними числами належать до одної групи: а)12 і 21 б)15 і 7 в)15 і 23

12. Вкажіть метали, які заміщують метал у солі:

  а) магній б) мідь в) алюміній г)срібло

13. Вкажіть речовини, які реагують з сульфатною кислотою:

  а) HNO3 б) Ba(OH)2 в)Zn г) BaSO4

14. Вкажіть солі оксигеновмісних кислот:

  а)Сa(NO3)2 б)BaCl2 в)MnS г)K2SO3

15. Знайдіть відповідність між формулою і ступенем окиснення елемента:

1.+5А. Cl2O
2.+1Б. Cl2O3
3.+7В. KClO3
4.+3Г. Cl2
5. Д.Cl2O7

16. Розташуйте речовини в порядку збільшення полярності зв’язку:

1.АHCl
2.БHBr
3.ВH2S
4.ГHI
5.ДHF

  До цифри доберіть відповідну букву.

17. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Реагенти

А кальцій карбонат і хлоридна кислота

Б кальцій гідроксид і хлоридна кислота

В кальцій гідроксид і сульфур (VI) оксид

Г кальцій гідроксид і сульфур (IV) оксид

  Продукти реакції

1 кальцій хлорид і вода

2 кальцій сульфіт і вода

3 кальцій хлорид , карбон(IV)оксид, вода

4 кальцій сульфід і вода

  5 кальцій сульфат і вода

18. Установіть відповідність між типом кристалічної гратки і властивостями речовин:

А атомні 1 леткі

Б йонні 2 тугоплавкі

В металічні 3 мають велику твердість,

Г молекулярні нерозчинні

  4 пластичні

19. Здійсніть перетворення:

Cà CO2 à H2CO3àNa2CO3àCaCO3àCO2

20. Яка маса солі утвориться при взаємодії 30,6 г барій оксиду з нітратною кислотою?

16. Розташуйте речовини в порядку зменшення полярності зв’язку:

1.АСаH2
2.БСаBr2
3.ВСаS
4.ГСаI2
5.ДСаF2

  До цифри доберіть відповідну букву.

17. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Реагенти

А калій і сульфатна кислота

Б калій гідроксид і сульфатна кислота

В калій сульфіт і сульфатна кислота

Г калій гідроксид і сульфур (IV) оксид

Продукти реакції

1 калій сульфат і вода

2 калій сульфіт і водень

3 калій сульфід і вода

4 калій сульфат, сульфур(IV) оксид і вода

5 калій сульфіт і вода

18. Установіть відповідність між видами основ і загальними способами їх добування:

А луги 1 взаємодія розчинних основ з солями

Б нерозчинні основи 2 взаємодія неактивних металів з

  водою

  3 взаємодія оксидів неактивних

  металів з водою

  4 взаємодія активних металів з водою

19. Здійсніть перетворення:

Ba à BaO à Ba(OH)2àBaCl2àBaCO3àCO2

20. Який об’єм водню (н.у.) утвориться при взаємодії 21,6г алюмінію з сульфатною кислотою?

Аналіз контрольної роботи (індивідуально)

Повторення параграф 13-15, 38, 23-26.