ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом по Кам’яно-Костуватському ЗЗСО І-ІІ ступенів  від 10.01.2021 № 13-о ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у Кам’яно-Костуватському ЗЗСО І-ІІ ступенів  Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської області  1. Загальна частина 1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Кам’яно-Костуватському ЗЗСО І-ІІ ступенів Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області  (далі – заклад) відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: · запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні закладу; · публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання школи своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні закладу; · запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень; · звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги; · суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 1.4. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації закладу при здійсненні нею своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян. 1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність закладу організовує  і забезпечує відповідальна особа  у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків. 2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність закладу 2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність закладу забезпечується шляхом: 1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ); 2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті закладу; 3) надання інформації за запитами на інформацію. 2.2. Публічна інформація про діяльність закладу може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі. 2.3. Публічна інформація про діяльність закладу  надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти.Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в закладі.Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами закладу. 2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність закладу обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом. Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення. 2.5. Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність закладу , а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті закладу забезпечує керівник  закладу  у межах його  компетенції та сфери відповідальності. 3. Надання публічної інформації про діяльність закладу  3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відповідно до Законів України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформаційні агентства”. Порядок взаємодії закладу  з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення. 3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства школи (далі – Інструкція), розміщується на офіційному веб-сайті школи інформація, що підготовлена відповідальними особами закладу  з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті закладу  підлягають: 1) інформація про заклад  та його діяльність: · місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номер телефону закладу; · прізвища, ім’я та по батькові, службовий  номер засобу зв’язку, адреси електронної пошти директора закладу, а також відповідальної особи закладу; ·1) розклад роботи та графік прийому громадян у закладі; 2) правила внутрішнього трудового розпорядку закладу; 3) інформація про нормативно-правові засади діяльності закладу; 4) дані про порядок складання та подання запиту на інформацію; 5) відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні закладу; 6) звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію; 7) інші відомості про діяльність закладу, які належать до публічної інформації; Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим. 3.4. Запитувач інформації має право звернутися до школи із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у закладі або роздрукувати на офіційному веб-сайті закладу (додатки 3–6 до цього Положення). Якщо запит на інформацію надійшов до школи поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – “Запит на публічну інформацію”. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена у закладі особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов’язково повинна зазначити в запиті своє ім’я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала. 4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію 4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу закладу, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в журналі реєстрації. 4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції запити на інформацію виокремлюються та невідкладно передаються до розпорядників школи для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця. 4.3. Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності школи, особою, відповідальною за надання відповідей на запит, визначаються особи самостійних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.5 цього Положення. Співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до школи запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію. 4.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до закладу у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальною особою  після їх роздрукування на паперовому носії. … Читати далі

ПЛАН ЗАХОДІВ боротьби та протидії корупції

Додаток №1 Наказ від 08.01.2021 № 11-о по Кам’яно-Костуватському ЗЗСО І-ІІ ступенів Новомар’ївської сільської ради  Братського району  Миколаївської області ПЛАН ЗАХОДІВ боротьби та протидії корупції по  Кам’яно-Костуватському ЗЗСО  І-ІІ ступенів Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області  на 2021 рік №з/п Найменування заходу Виконавці Дата     виконання 1 Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників з питань дотримання окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про очищення влади», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про державну службу» Директор школи Постійно, протягом 2021 року 2 Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах їх об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання покладених на них обов’язків, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів Директор школи Постійно, протягом 2021 року 3 Участь у проведенні службових перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства Директор школи  При виявленні ознак корупційного правопорушень 4 Забезпечення негайного реагування на повідомлення про наявність конфлікту інтересів шляхом виконання відповідного службового завдання особисто чи в інший спосіб, передбачений законодавством Директор школи  При виявленні ознак корупційного правопорушень 5 Проведення перевірки організаційно розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень Директор школи  Протягом 2021 року 6 Підготовка та розміщення на офіційному веб – сайті школи матеріалів щодо реалізації заходів з питань запобігання та протидії корупції з метою додержання принципів прозорості та відкритості у своїй діяльності Директор школи  Протягом 2021 року 7 Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і виявлення корупції та про осіб притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному вебсайті школи Директор школи  У разі виявлення фактів 8 Негайно реагувати на кожне проявлення корупційних діянь працівників школи  Директор школи  При виявленні ознак корупційного правопорушень

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення   про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Кам’яно-Костуватського закладу загальної середньої освіти І – ІІ ст. Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області   1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення про дотримання академічної доброчесності (далі – Положення) у Кам’яно-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів Новомар’ївської сільської ради Братського району Миклаївської області (далі – заклад освіти ) встановлює норми та … Читати далі

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні  загальноучнівської конференції пр.№ 1 від 04.09.2019 року  І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України , органів місцевого самоврядування, Статуті школи. 2. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, … Читати далі