КОНСТИТУЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ “Калинята”

Прийнято на засіданні парламенту учнівської республіки «Калинята» протокол № 1 від 30  верезня 2020 року 

Шкільний  Парламент  Учнівської Республіки  від  імені  учнів школи, виражаючи суверенну волю школярів, спираючись на давні традиції самоврядування в українському шкільництві, дбаючи про дотримання прав і свобод дитини та гарних умов її навчання і розвитку, прагнучи зміцнювати шкільну республіку, керуючись типовими правилами для учнів, приймає цю Конституцію – Основний Закон Учнівської Республіки.

Розділ І. Загальні засади.

Стаття 1. К-Костуватський ЗЗСО І – ІІ ступенів є демократичним, правовим закладом.

Стаття 2. Ця Конституція поширюється на всіх учнів школи, незалежно від класу, віку і посадового становища.

Стаття 3. Дитина, її життя і здоров’я, честь і гідність та недоторканість визначаються найвищою цінністю в школі.

Стаття 4. Право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно учням школи, які погоджують це з дирекцією і вчительським колективом.

Стаття 5. У школі визнається і діє принцип верховенства права Конституція школи має найвищу юридичну силу для учнів школи

Стаття 6. Державною мовою в школі є українська. Школа сприяє вивченню іноземних мов.

Стаття 7. Кожен учень має право користуватися шкільним майном відповідно до закону.

Стаття 8. Зовнішньошкільна діяльність спрямована на встановлення контактів і взаємовигідного співробітництва з іншими школами та іншими навчальними закладами, у тому числі із закладами вищої освіти.

Стаття 9. Учнівська Республіка має свою символіку, опис і порядок використання якої встановлюється окремим законом. 

Розділ II. Права, свободи, обов’язки учнів та вчителів.

Стаття 10. Права і свободи учнів та вчителів, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Стаття 11. Кожна людина в школі має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо під час цього не порушуються права і свободи інших учнів та вчителів.

Стаття 12. Усі учні є рівними перед законом, незалежно від віку і класу.

Стаття 13. Кожен учень має право на повагу його гідності. Ніхто не може бути підданий фізичному чи такому, що принижує його гідність, покаранню.

Стаття 14. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком грубих і нецензурних слів та висловів, які ображають інших.

Стаття 15. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Стаття 16. Учні школи мають право на об’єднання в різні неполітичні організації, порядок створення і діяльності яких визначається окремим законом.

Стаття 17. Учні мають право брати участь в управлінні Учнівською Республікою, у загально шкільному та класному референдумах, вільно обирати та бути обраними до органів Республіки,

Стаття 18. Учні мають право збиратися на збори і мітинги, якщо це не порушує Статуту школи і дисципліни в школі.

Стаття 19. Кожен учень має право користуватись шкільними кабінетами, бібліотекою, спортивним залом, не порушуючи під час цього навчально-виховного процесу.

Стаття 20. Кожен має право на навчання, яке він здійснює, навчаючись у певному класі.

Стаття 21. Кожен, хто навчається, має право на відпочинок під час перерви. Завантажувати учнів під час перерви дозволяється лише у визначеному законом порядку.

Стаття 22. Учням    гарантується    свобода    наукової,     навчальної, літературної і художньої творчості.

Стаття 23. Права і свободи учнів захищаються учнівським судом та дирекцією школи.

Стаття 24. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

Стаття 25. Захист честі школи, її репутації, шанування її символіки є обов’язком кожного школяра.

Стаття 26. Кожен зобов’язаний вчасно приходити на навчання, старанно виконувати домашні завдання, обов’язки чергового, дотримуватись встановлених у школі правил поведінки.

Стаття 27. Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися цієї Конституції, шкільної дисципліни та законів школи, не посягати на права, свободи., честь і гідність інших.

Стаття 28. Кожен зобов’язаний старанно навчатися. Незнання законів і правил не звільняє від відповідальності перед колегами, вчителями чи дирекцією школи.

Розділ III. Вибори, референдум.

Стаття 29. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори і референдум. Право голосу мають учні школи, які навчаються у 2 – 9 класах.

Стаття 30. Вибори до органів Республіки є вільними, рівними, прямими, здійснюються шляхом таємного голосування. Позбавляються права голосування учні, які стоять на внутрішкільному обліку чи мають незадовільну поведінку протягом двох тижнів підряд.

Стаття 31. Загальношкільний референдум призначається директором школи, Президентом  Республіки за погодженням з дирекцією і Парламентом Республіки.

Стаття 32. Референдум не розглядає питання зміни розкладу уроків, їхньої тривалості, тематики та інших питань, які регламентовані чинним законодавством України і належать до компетенції дирекції чи вчителів. 

Розділ IV. Парламент Учнівської Республіки.

Стаття 33. Конституційний склад шкільного Парламенту залежить від кількості 5-9 класів, по два представники від кожного класу. Депутатом від класу може бути учень, який має оцінки за чверть не нижче 8 балів і “добру” поведінку та навчається в школі не менше одного року. Повноваження депутатів визначаються спеціальним законом.

Стаття 34. Право законодавчої ініціативи належить директору школи, його заступникам, класним керівникам, Президенту та депутатам Парламенту. Сесії Парламенту проводить Президент учнівської Республіки.

 Стаття 35. Закони підписують Президент Парламенту та Директор школи.

Стаття 36. Контроль за дотриманням конституційних прав і свобод здійснює Президент Республіки спільно із заступником директора з виховної роботи

Розділ V. Президент Республіки

Стаття 37. Президент Учнівської Республіки є її Главою і виступає від її імені,

Стаття 38. Президент обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням терміном на два навчальні роки. Президентом може бути школяр, який досяг 7-го класу, має право голосу, навчається в школі не менше 3-х років, має за рік оцінки не нижче 9 балів. Одна й та особа  може бути обрана Президентом більше двох термінів підряд. Чергові вибори Президента здійснюються наприкінці вересня, після закінчення повноважень Президента. Порядок проведення виборів Президента встановлюється законом.

Стаття 39. Повноваження Президента починаються з моменту складення присяги, але не пізніше, ніж через 7 днів після оголошення результатів виборів. Приведення Президента до присяги здійснює директор школи.

Стаття 40. Президент Республіки користується правом вільного доступу до дирекції школи на час виконання своїх повноважень. Повноваження і порядок діяльності Президента визначаються окремим законом. 

Розділ VI. Органи виконавчої влади.

Стаття 41. Порядок і  склад органів  влади  визначають  Шкільний Парламент спільно з Президентом.

Стаття 42. Виконавчу владу в класі здійснює староста класу. 

Розділ VII. Прикінцеві положення.

Стаття 43. Конституція Учнівської Республіки «Калинята» К-Костуватського ЗЗСО І – ІІ ступенів набуває чинності з дня її прийняття.

Стаття 44. День прийняття Конституції Учнівської Республіки «Калинята» К-Костуватський  ЗЗСО І – ІІ ступенів є загальношкільним святом – Днем Конституції школи.