Виховна проблема школи на 2020-2025 роки

Виховання компетентної конкурентоспроможної, здорової
особистості, патріота, громадянинаУкраїни на засадах духовності,
моральності, толерантності, патріотизму, життєтворчості засобами
новітніх виховних технологій»
Система виховної роботи
Основними напрямами виховної роботи в школі є національно-патріотичне
та родине виховання, спрямоване на формування ціннісного ставлення
особистості до суспільства та держави, до людей, себе, природи, праці та
мистецтва.
Компонентами системи виховної роботи є:
· співпраця з громадськими організаціями;
· навчальна діяльність;
· методична робота вчителів;
· робота з батьками;
· позакласна робота;
· музейна робота;
· шкільне учнівське самоврядування «КАЛИНЯТА»;
· гурткова робота ( на громадських засадах)
Система виховної роботи в школі складається з декількох підсистем:
· навчально-виховний процес на уроках;
· виховні позакласні заходи та загальносільські заходи .
Форми, методи, прийоми, засобивиховання:
· ситуаційно – рольові ігри;
· тренінги;
· інтелектуальні аукціони;
· колективна справа;
· бесіди;
· лекції;
· семінари;
· громадська діяльність за межами навчального закладу.

Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік: – Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу; – Формування духовності й духовної культури; цінностей роду, родини, родинного співжиття, що передбачає бережливее родине ставлення до дитини, збереження фізичного здоров’я і плекання душі молодого покоління України, розвиток творчої особистості учня, організацію йогожиття в школі, як у здоровій сім’ї; – Розвиток у дітей та молоді допитливості, інтелекту, кмітливості, потреби у творчому оволодінні знаннями і вміннями самостійно їх здобувати; формування пізнавальних інтересів, активності, культури розумової праці; вироблення позитивних мотивів і відповідального ставлення; – Формування правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття в суспільстві; – Вироблення інтелігентного й відповідального ставлення дітей та молоді до власного здоров’я; розвиток потреби в здоровому способі життя; гармонійне поєднання духовного, фізичного та психічного здоров’я; – Вироблення свідомого ставлення до праці, розвиток потреб у творчій праці; формування працелюбності особистості; – Співпраця з органами учнівського самоврядування, громадськими організаціями.