ОСВІТНЯ ПРОГРАМА на 2020 – 2021 навчальний рік

СХВАЛЕНО педагогічною радою К-Костуватського загальноосвітнього закладу середньої освіти І-ІІ ступенів Братського району Миколаївської області   Протокол № _______ від ___________ Голова педагогічної ради __________________ О.М.Кісільова М.П.ЗАТВЕРДЖЕНО наказом директора К-Костуватського загальноосвітнього закладу середньої освіти І-ІІ ступенів Братського району Миколаївської області
Наказ № _______ від ________________
Директор ________________О.М.Кісільова М.П.
      

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА


Кам’яно-Костуватського закладу загальної середньої освіти

 І-ІІ ступенів

Братської районної ради

Миколаївської області

на 2020 – 2021 навчальний рік

Загальні положення програми

Освітня програма К-Костуватського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Братського району Миколаївської області (далі – освітня програма) є наскрізною оскільки охоплює освіту на І (початкова освіта), ІІ (базова середня освіта) ступенях навчання. Програма розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 та від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 14.01.2004 № 24 та від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та на підставі типових освітніх програм затверджених наказами МОН України від 21.03.2018 № 268 та від 20.04.2018 №№ 405, 406, 407 «Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма складена:

для 1-2 класів – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О Саченко, – Нова українська школа, затвердженими наказом МОН України від 21.03.2018 № 268;

для 3-4 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407;

для 5, 6, 7, 8, 9 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405.

Мета та цільові завдання освітньої програми

Початкова освіта, згідно з Законом України «Про освіту», – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій (Закон України «Про освіту», стаття 10).

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, що забезпечує її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1-2 класи і 3-4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей та дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

  Освітня програма І ступеня розроблена на основі Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 класи), наказу МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», листа МОН України від 22.05.2018 № 1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти.

  Освітня програма І ступеня окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33)  освітня програма визначає:

 вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою;

 перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в початковій школі, а також освітніх програм для 1-2-х класів з мовно-літературної (українська мова і література, іншомовна освіта), математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної освітніх галузей;

 загальний обсяг навчального навантаження учнів 1-4-х класів й очікувані результати навчальної діяльності учнів 1-2-х класів.

Освітня програма ІІ ступеня окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. Вона розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про Затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма визначає:

 загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін;

 перелік освітніх галузей;

 очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;

 вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою;

 форми організації освітнього процесу;

 опис та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти;

 передбачені результати базової середньої освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження орієнтовна тривалість та можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-го класу складає 805 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-го класу складає 875 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3 класу складає 910 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5–9-х класів складає 3398 годин/навчальний рік: для 5-го класу – 1050 годин/навчальний рік, для 7-го класу – 1088 годин/навчальний рік, для 9-го класу – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані К-Костуватської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Братської районної ради Миколаївської області (далі – навчальний план – додаток 1).

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Тривалість уроків у 1-у класі – 35 хвилин, у 2-3-х класах – 40 хвилин, у 5-9-х класах – 45 хвилин.

Навчальні робочі плани зорієнтовані на роботу школи за 5-денним навчальним тижнем.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової та базової освіти

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта розпочинається переважно із шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. Пріоритетом є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та інше. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Освітня програма І ступеня передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3 класі – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти можуть проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, а також на рівні окремих класів.

Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Освітня програма ІІ ступеня реалізує державні, обов’язкові для всіх вимоги до повноцінної загальноосвітньої підготовки учнів та дає змогу забезпечити індивідуальну орієнтованість змісту освіти. Він забезпечує багатогранну спрямованість навчання з урахуванням наступності, перспективи освітнього розвитку учнівта результатів роботи педагогічного колективу.

Перелік та зміст освітніх галузей

Освітня програма І ступеня укладено за сімома основними освітніми галузями.

Освітні галузі (1-2 класи НУШ):

мовно-літературна (навчання грамоти (читання, письмо), англійська мова)

 математична (математика)

 громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна (інтегрований курс «Я досліджую світ») 

 мистецька (музичне мистецтво, образотворче мистецтво)

 технологічна (дизайн і технології) 

 інформатична (інформатика з 2 класу)

фізкультурна (фізична культура)

Мовно-літературна освітня галузь ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через інтегрованиий курс «Навчання грамоти» (1 клас), навчальні предмети «Українська мова» і «Читання» (2 клас).

Математична галузь ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, у процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв’язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

 «Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

 «Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім’ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

 «Людина в суспільстві» (громадянські права та обов’язки як члена суспільства; пізнання свого краю, історії, символів держави; внесок українців у світові досягнення);

 «Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

 «Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв’язок об’єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

За результатами формування предметної компетентності випускники початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички для:

доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію);

опрацювання інформації;

перетворення інформації із однієї форми в іншу;

створення інформаційних моделей;

оцінки інформації за її властивостями.

Технологічна освітня галузь ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «Художньо-творча діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь реалізувується через предмети вивчення за окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

Освітні галузі (3 класу):

мови і літератури

математика

 суспільствознавство

 природознавство

 мистецтво

 технології

здоров’я і фізична культура

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Літературне читання», «Англійська мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі» (3 клас).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (3-4 класи) та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1-2 класи ) години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Освітню програму ІІ ступеню укладено за такими освітніми галузями:

 мови і літератури

суспільствознавство

мистецтво

 математика

 природознавство

технології

здоров’я і фізична культура

Метою освітньої галузі «Мови і літератури» є розвиток учня як громадянина України та громадянина світу, який досконало володіє українською мовою та може вільно спілкуватися з представниками інших держав, формування в нього комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему і літературу як вид мистецтва. Освітньою програмою передбачено посилення розвивального, практичного і виховного потенціалу мовно-літературної освіти, формування у процесі вивчення всіх предметів галузі «Мови і літератури» мовленнєвої компетентності особистості. До мовного компонента освітньої програми входять: українська мова, англійська мова, а до літературного – українська та зарубіжна літератури.

Кожен з компонентів та їх складові забезпечуються реалізацією взаємопов’язаних змістових ліній: мовленнєвої, мовної, соціально-культурної, діяльнісної та творчої.

Освітня галузь «Суспільствознавство» має на меті формування в учнів ключових компетентностей, зокрема соціальної, громадянської та уміння учитися. Завданнями галузі є: підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу через засвоєння комплексу знань, формування відповідних компетенцій; національних та загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів, правової свідомості, економічного мислення; критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних навичок; почуття власної гідності, відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства, держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї родини.

Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі: людина-людина, людина-суспільство, людина-природа.

Структурні компоненти освітньої галузі в рамках освітньої програми для ІІ ступеня – історія України, Всесвітня історія, основи правознавства.

Освітня галузь «Мистецтво» розкриває розмаїття жанрів і стилів українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної художньої культури як складової частини світових культуротворчих процесів, особливості культурних регіонів світу, основи естетичних знань. Метою цієї освітньої галузі є формування в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Реалізація цієї мети ставить вимоги до загального змісту освітньої галузі «Мистецтво», в основу визначення якого покладено такі принципи: генетичний і функціональний взаємозв’язок художньої культури, суспільства і внутрішнього художнього світу особистості; усвідомлення учнями ідеї цілісності естетичної культури, жанрово-стильової і видової специфіки мистецтв; осмислення учнями закономірностей історичної еволюції мистецтв і художньої культури в цілому.

Зміст шкільної освіти через освітню галузь «Мистецтво» розроблений з метою цілісного сприймання культурного простору та визначення його оптимального обсягу. Цей зміст реалізується в конкретних навчальних предметах. Змістові лінії цієї освітньої галузі в рамках освітньої програми включають: музичне мистецтво (5-7 класи), образотворче мистецтво (5-7 класи), мистецтво (8-9 класи).

Метою освітньої галузі «Математика» є формування в учнів предметної математичної і ключових компетентностей, розвиток математичних здібностей, інтелектуальної креативності, необхідних для самореалізації академічно здібних і обдарованих учнів на засадах евристичного навчання, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів; опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти; формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності; інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції); економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування позитивних рис особистості.

Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями: числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; елементи комбінаторики; початок теорії ймовірностей та елементи статистики; геометричні фігури; геометричні величини.

Освітня галузь «Математика» в рамках освітньої програми забезпечує вивчення математики (5 – 6 класи), алгебри та геометрії (7-9 класи).

Основною метою освітньої галузі «Природознавство» є формування в учнів природознавчої компетентності та інтелектуальної креативності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності та розвитку ціннісних орієнтацій екологічного спрямування, що конкретизуються й поглиблюються при подальшому навчанні. Система знань з основ природничих наук необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.

Освітня галузь «Природознавство» у рамках освітньої програми ІІ ступеня реалізується через навчальні предмети «Природознавство» (5 клас), «Біологія» та «Географія» (6-9 класи), «Фізика» та «Хімія» (7-9 класи).

Метою освітньої галузі «Технології» є формування в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та ключових компетентностей, здатності до технічної творчості для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві. Технології є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує початкову освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій у старшій школі та здобуття професійної освіти.

Тому освітня галузь «Технології» у освітній програмі ІІ ступеня реалізується через навчальні предмети «Трудове навчання» (5-9 класи), «Інформатика» (5-9 класи).

Освітня галузь«Здоров’я і фізична культура» є важливою складовою частиною системи освіти та виховання учнів ІІ ступеня. Основною метою освітньої галузі є формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття ними знань, умінь і навичок щодо збереження та зміцнення здоров’я, дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури.

До базового компонента освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» належить об’єктивно необхідний для учня кожного класу обов’язковий рівень фізкультурної освіти (включаючи здоровий спосіб життя), профілактики захворювань, травматизму, умінь і навичок особистої гігієни та фізичної підготовки, без яких неможлива його повноцінна життєдіяльність незалежно від того, яку професію обере в майбутньому випускник школи.

Логічна послідовність вивчення предметів

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у навчальних програмах, обраних для викладання предметів інваріантної складової робочого навчального плану (додаток 2).

Форми організації освітнього процесу

У 1-2 класах очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання:

 дослідницькі;

 інформаційні;

 мистецькі проекти;

 сюжетно-рольові ігри;

 інсценізації;

 моделювання;

 ситуаційні вправи;

 екскурсії;

 дитяче волонтерство тощо.

Основними формами організації освітнього процесу в 3 класі є:

 різні типи уроку;

 екскурсії;

 віртуальні подорожі;

 спектаклі;

 квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

             Основними формами організації освітнього процесу у 5-9 класах є різні типи уроку:

 формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей;

 комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

                   З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття, які також виконують функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності (укомплектування школи педагогічними кадрами згідно із штатним розписом та навчальним планом школи;розподіл громадських доручень серед педагогічних працівників; організація роботи з молодими спеціалістами, наставництво; проходження атестації педагогічних кадрів, курсової підготовки згідно графіка атестації);

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (розробка режиму робочого дня, шкільного тижня та структури навчального року; затвердження річного плану роботи школи на засіданні педагогічної ради; затвердження робочого навчального плану школи; складання розкладу уроків відповідно до робочого навчального плану та педагогічного навантаження вчителів; складання календарно-тематичних планів з навчальних предметів; складання планів виховної роботи; проведення засідань педагогічної ради; наради при директору; робота шкільного методичного об’єднання вчителів-предметників та класних керівників; робота психолого-педагогічного семінару; проведення методичних оперативок; робота педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою школи та над індивідуальними методичними проблемами);

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (провести перевірку якості ремонтних робіт та підготовки до нового навчального року кабінетів, інших приміщень; забезпечення класних кімнат меблями у відповідності до вікових особливостей здобувачів освіти;проведення інвентаризації майна та списання морально та фізично застарілого майна; підготовка системи теплопостачання до опалювального сезону; надання звітів про використання електроенергії, теплопостачання; перевірити збереження, поповнення та використання бібліотечного фонду: комплектування та забезпечення учнів підручниками й навчальними посібниками; стан збереження підручників; комплектування бібліотечного фонду необхідною навчальною, навчально-методичною, художньою літературою; поповнити матеріальну базу шкільних майстерень; поповнювати методичний кабінет, навчальні кабінети навчально-методичною літературою, дидактичними матеріалами; проводити огляд стану та збереження шкільного майна, інвентарю, обладнання в кабінетах; контроль за станом санітарно-гігієнічного режиму й ТБ в школі; підводити підсумки роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази та результатів господарської діяльності за навчальний рік);

якість проведення навчальних занять (контроль за організацією освітньої діяльності; контроль за відвідуванням учнями навчальних занять; відвідування уроків вчителів, вивчення системи роботи вчителів, які атестуються; класно-узагальнюючий контроль; здійснення тематичного контролю стану викладання предметів; перевірка стану ведення учнівських зошитів з української мови та літератури, математики, зарубіжної літератури, англійської мови; участь учнів у предметних олімпіадах, конкурсах; контроль за виконанням державних навчальних програм);

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) (контроль за якістю навчальних досягнень учнів; проведення діагностичних контрольних зрізів та директорських контрольних робіт з навчальних предметів; діагностика навчальних досягнень учнів за результатами навчання за семестр, рік; проведення державної підсумкової атестації у 4, 9 класах).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 оновлення методичної бази освітньої діяльності;

 контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розроблення рекомендацій щодо їх покращення;

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Інструментами здійснення системи внутрішнього забезпечення якості освіти є:

– відвідування уроків та виховних заходів адміністрацією школи;

– взаємовідвідування уроків вчителями;

– проведення показових уроків вчителями та виховних заходів класними керівниками;

– проведення предметних тижнів;

– участь у конкурсі «Учитель року»;

– перевірка ведення шкільної документації;

– організація роботи з батьками та громадськістю;

– оцінка діяльності вчителів, які атестуються;

– вивчення стану викладання предметів;

– система внутрішньошкільного контролю;

– робота Ради школи тощо.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Освітня  програма (1-2 класи) має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

 вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

 математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

 інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

 екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

 інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

 навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

 громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

 культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

 підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Результати навчання (3-4 класи) повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти (5-9 класи):

№ з/пКлючові компетентностіКомпоненти
1Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовамиУміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2Спілкування іноземними мовамиУміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати уразі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3Математична компетентністьУміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації.
4Основні компетентності у природничих науках і технологіяхУміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях. Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу.
5Інформаційно-цифрова компетентністьУміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів.
6Уміння вчитися впродовж життяУміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії.
7Ініціативність і підприємливістьУміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі).
8Соціальна і громадянська компетентностіУміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту.
9Обізнаність і самовираження у сфері культуриУміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва.
10Екологічна грамотність і здоровий спосіб життяУміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 організацію освітнього середовища – зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

 окремі предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

 роботу в проектах;

 позакласну навчальну роботу.

Наскрізна лініяКоротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвитокФормування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальністьСприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров’я і безпекаЗавданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотністьНаскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Додаток 1

СХВАЛЕНО педагогічною радою К-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів   Протокол № _______ від ____________   Голова педагогічної ради _________ О.М.Кісільова   М.П.ЗАТВЕРДЖЕНО наказом директора К-Костуваського ЗЗСО І-ІІ ступенів   Наказ № _______ від ________________   Директор ____________ О.М.Кісільова   М.П.
  
      

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


К-Костуватського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

Братського району

Миколаївської області

на 2020–2021 навчальний рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

К-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів на 2020-2021 навчальний рік

І. Загальні засади

Тип закладу – загальноосвітня школа

Орієнтовна кількість класів: 1–4 кл. – 2; 5–9 кл. – 4

Орієнтовна кількість учнів: 1–4 кл. – 9; 5–9 кл. – 21.

Режим роботи закладу:

 мова навчання – українська;

 режим навчання – п’ятиденний;

 початок занять – о 8.30 годині;

 тривалість уроків у початковій та основній школі відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», а саме: 1 клас – 35 хв; 2 – 3 класи – 40 хв; 5 – 9 класи – 45 хв.

 тривалість перерв відповідно до санітарно-гігієнічних норм складає – 1 перерва – 10 хв та 2 перерви по 20 хв.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 14).

Середня наповнюваність класів складає:

1–4 кл. – 5; 5–9 кл. – 5.

Робочий навчальний план К-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів на 2020-2021 навчальний рік розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти тощо.

Робочі навчальні плани складені:

− для 2 класу – за Типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом МОН Українивід 21.03.2018 № 268 (таблиця № 1);

− для 4 класу – за Типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом МОН Українивід 20.04.2018 № 407 (таблиця № 1);

для 6 – 9-х класів за Типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН Українивід 20.04.2018 № 405 (таблиця № 1).

ІІ. Розподіл годин інваріантної та варіативної складових

Робочий навчальний план К-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Варіативна складова відсутня.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.

Інформація про реалізацію варіативної складової навчальних планів включає обґрунтування розподілу годин варіативної складової відповідно до типу навчального закладу, запитів учнів, якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

ІІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів.

Предмет «Трудове навчання» реалізується проектами:

КласНазва модуля «Обслуговуючі види праці»Назва модуля «Технічні види праці»
   
7  
  
  
  
9  
  

Предмет «Фізична культура» реалізується варіативними модулями:

КласНазва модуля
  
7 
 
 
 
9 
 
 
 

У 2020-2021 навчальному році визначено такий порядок викладання предметів інваріантної та варіативної складових, на які виділено не цілу (дробову: 0,5; 1,5; 2,5 тощо) кількості годин:

№ з/пНазва навчального предмету, спецкурсу тощоСпрямуванняКласКількість годин за робочим навчальним планомКількість годин
І семестрІІ семестр
1Українська моваНавчальний предмет інваріативної складової63,54  3  
2ГеографіяНавчальний предмет інваріативної складової91,521
3Історія УкраїниНавчальний предмет інваріативної складової81,521
4Українська мова 72,532
5Історія України 92,512
 Хімія 71,512

ІV. Структура 2020-2021 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019-2020 навчальний рік розпочинається 01 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 І семестр – з 01 вересня по 25 грудня;

 ІІ семестр – з 11 січня по 28 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

 осінні з 26 жовтня по 01 листопада;

 зимові з 26 грудня по 11 січня;

 весняні з 20 березня по 28 березня.

Навчальні екскурсії у 2,4 класах, навчальні екскурсії та навчальна практика у 6 – 8-х класах проводяться у кінці навчального року відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

У випускному класі проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 94 зі змінами у період:

9 клас (з 01.06 по 08.06); Вручення документів про освіту проводиться для випускників 9-го класу – 09 червня 2020 року.

Робочий навчальний план

К-КостуватськогоЗЗСО І-ІІ ступенів

для 2 класу на 2020-2021 навчальний рік

з українською мовою навчання,

5-денний тиждень.

(за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.)

Освітні галузіНавчальні предмети  5 учнів
  Інваріантна складова 
Мовно – літературнаУкраїнська мова3,5
 Читання3,5
ІншомовнаАнглійська мова3
МатематичнаМатематика4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров׳язбережувальна галузі)Я досліджую світ3
ТехнологіїДизайн і технології1
ІнформатичнаІнформатика1
МистецькаМистецтво2
ФізкультурнаФізична культура  3 
Разом (без фіз.культури) 21 
Разом 24
Варіативна складова. Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять  
 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня24  
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 24
 
  Робочий навчальний план Кам’яно-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів для 4 класу на 2020-2021 навчальний рік з українською мовою навчання 5-денний тиждень (індивідуальне навчання)
Освітні галузіНавчальні предметиКількість годин
  на 1 учняна 4 учнів
Мови і літературиУкраїнська мова Англійська мова1,75 0,457 1,75
МатематикаМатематика14
ПриродознавствоПриродознавство0,451,75
СуспільствознавствоЯ у світі0,20,75
МистецтвоОбразотворче мистецтво Музичне мистецтво0,18 0,180,75 0,75
ТехнологіїТрудове навчання Інформатика0,18 0,180,75 0,75
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я Фізичне виховання0,18 0,250,75 1
Разом 520
 Варіативна складова  
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без фізкультури)   
Всього фінансується 520
              Робочий навчальний план Кам’яно-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів для 6-9х класів на 2020-2021 навчальний рік з українською мовою навчання 5-денний тиждень.  

Додаток 2

Перелік програм

для вивчення предметів інваріантної складової робочого навчального плану К-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів

у 2020-2021 навчальному році

№ з/пКласПредметНазва програми, авторКоли і ким надано грифКількість годин
за програмоюфактично
Початкова школа
12Українська мо-ва(реалізу-ється в рамках освітньої прог-рами «Українська мова» під керівництвом Савченко О.Я.Типова освітня програма для ЗЗСО, розроблена під керівництвом Савченко О.Я.Наказ МОН від 21.03.2018 № 268245 год (по 7 год на тиж-день)245 год (по 7 год на тиждень)
2Англійська мова105 год (по 3 год на тиждень)105 год (по 3 год на тиждень)
3Математика140 год (по 4 год на тиждень)140 год (по 4 год на тиждень)
4Я досліджую світ105 год (по 3 год на тиждень)105 год (по 3 год на тиждень)
5Дизайн і технології35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
6Музичне мистецтво35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
7Образотворче мистецтво35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
8Фізкультура105 год (по 3 год на тиждень)105 год (по 3 год на тиждень)
174Українська моваУкраїнська мова. Навчальна програмадля загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлена) 122 год (по52,5 год (по 1,5 год на тиждень)
3,5 год на тиждень)
18 Літературне читанняЛітературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи (оновлена) 122 год (по 3,5 год на тиждень)122 год (по 3,5 год на тиждень)
19Англійська моваІноземні мови. Навчальна програмадля загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)17,5 год (по 0,5 год на тиждень)
20МатематикаМатематика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлена)140 год (по 4 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
21ПриродознавствоПриродознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)8,75 год (по 0,25 год на тиждень)
22Я у світіЯ у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 класи (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,75 год (по 0,25 год на тиждень)
23Трудове навчанняТрудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,75 год (по 0,25 год на тиждень)
24Музичне мистецтвоМузичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,75 год (по 0,25 год на тиждень)
25Образотворче мистецтвоОбразотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,75 год (по 0,25 год на тиждень)
26ІнформатикаІнформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,75 год (по 0,25 год на тиждень)
27Основи здоров’яОснови здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,75 год (по 0,25 год на тиждень)
28ФізкультураФізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлена)105 год (по 3 год на тиждень)8,75 год (по 0,25 год на тиждень)
Основна школа
296Українська мова«Українська мова» 5-9 класи.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами122 год (по 3,5 год на тиждень)122 год (по 3,5 год на тиждень)
30Українська література«Українська література» 5-9 класи.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
31Англійська моваНавчальні програми з іноземних мов. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов105 год (по 3 год на тиждень)105 год (по 3 год на тиждень)
32Зарубіжна літератураСвітова література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
33Історія України«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» Навчальна програма для загальноосвітніх шкіл35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
34Всесвітня історія«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» Навчальна програма для загальноосвітніх шкіл35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
35МатематикаМатематика. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)140 год (по 4 год на тиждень)140 год (по 4 год на тиждень)
36БіологіяПрограма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
37ГеографіяГеографія. 6-9 класи навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
38Трудове навчанняТрудове навчання. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
39Музичне мистецтвоМистецтво. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
40Образотворче мистецтвоМистецтво. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
41ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
42Основи здоров’яОснови здоров’я. 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
43ФізкультураНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класиНаказ МОН від 23.10.2017 № 1407105 год (по 3 год на тиждень)105 год (по 3 год на тиждень)
447Українська мова«Українська мова» 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами87,5 год (по 2,5 год на тиждень)34 год (по 1 год на тиждень)
45Українська література«Українська література» 5-9 класи.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.70 год (по 2 год на тиждень)17 год (по 0,5 год на тиждень)
46Англійська моваНавчальні програми з іноземних мов. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов105 год (по 3 год на тиждень)34 год (по 1 год на тиждень)
47Зарубіжна літератураСвітова література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів70 год (по 2 год на тиждень)8,5 год (по 0,25 год на тиждень)
48Історія України«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» Навчальна програма для загальноосвітніх шкіл35 год (по 1 год на тиждень)8,5 год (по 0,25 год на тиждень)
49Всесвітня історія«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» Навчальна програма для загальноосвітніх шкіл35 год (по 1 год на тиждень)8,5 год (по 0,25 год на тиждень)
50АлгебраМатематика. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)17 год (по 0,5 год на тиждень)
51ГеометріяМатематика. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)17 год (по 0,5 год на тиждень)
52БіологіяПрограма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)17 год (по 0,5 год на тиждень)
53ГеографіяГеографія. 6-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)17 год (по 0,5 год на тиждень)
54ФізикаФізика. 7-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)17 год (по 0,5 год на тиждень)
55ХіміяХімія. 7-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)52,5 год (по 1,5 год на тиждень)8,5 год (по 0,25 год на тиждень)
56Трудове навчанняТрудове навчання. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,5 год (по 0,25 год на тиждень)
57Музичне мистецтвоМистецтво. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,5 год (по 0,25 год на тиждень)
58Образотворче мистецтвоМистецтво. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,5 год (по 0,25 год на тиждень)
59ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,5 год (по 0,25 год на тиждень)
60Основи здоров’яОснови здоров’я. 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)8,5 год (по 0,25 год на тиждень)
61ФізкультураНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класиНаказ МОН від 23.10.2017 № 1407105 год (по 3 год на тиждень)17 год (по 0,5 год на тиждень)
629Українська мова«Українська мова» 5-9 класи.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
63Українська література«Українська література» 5-9 класи.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
64Англійська моваНавчальні програми з іноземних мов. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов105 год (по 3 год на тиждень)105 год (по 3 год на тиждень)
65Зарубіжна літератураСвітова література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
66Історія України«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» Навчальна програма для загальноосвітніх шкіл52,5 год (по 1,5 год на тиждень)52,5 год (по 1,5 год на тиждень)
67Всесвітня історія«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» Навчальна програма для загальноосвітніх шкіл35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
68Основи правознавстваНавчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
69АлгебраМатематика. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
70ГеометріяМатематика. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
71БіологіяПрограма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
72ГеографіяГеографія. 6-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)52,5 год (по 1,5 год на тиждень)52,5 год (по 1,5 год на тиждень)
73ФізикаФізика. 7-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)105 год (по 3 год на тиждень)105 год (по 3 год на тиждень)
74ХіміяХімія. 7-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
75Трудове навчанняТрудове навчання. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
76МистецтвоМистецтво. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
77ІнформатикаІнформатика. 5-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)70 год (по 2 год на тиждень)70 год (по 2 год на тиждень)
78Основи здоров’яОснови здоров’я. 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)35 год (по 1 год на тиждень)35 год (по 1 год на тиждень)
79ФізкультураНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класиНаказ МОН від 23.10.2017 № 1407105 год (по 3 год на тиждень)105 год (по 3 год на тиждень)