Положення про майстер-клас

Положення про майстер-клас

І.Загальні положення

Майстер-клас – одна з форм методичної роботи з педагогічними кадрами, яка є методом передачі досвіду, майстерності, шляхом показу прийомів роботи.

Мета діяльності:

Метою діяльності майстер-класу є вдосконалення освітньої, наукової та професійної підготовки педагогів, забезпечення індивідуального та практичного оволодіння ними вміннями і навичками навчання та виховання підростаючого покоління, постійне взаємозбагачення в процесі формування авторської системи діяльності.

Завдання майстер-класу:

§ пропаганда перспективних моделей досвіду з актуальних проблем педагогічної діяльності;

§ удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності вчителів – слухачів майстер-класу;

§ інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід проблеми, над якою працює вчитель;

§ створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння технології досвіду та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти.

2.Структура та функції :

2.1.Майстер- клас створюється на базі досвіду роботи педагогічних працівників, що мають вищу кваліфікацію, категорію, звання “вчитель-методист”, переможців конкурсів “Учитель року”, лауреатів виставки-конкурсу педагогічного досвіду та технічної творчості молоді. Досвід роботи даного вчителя повинен бути схвалений вченою радою обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

2.2. Керівником майстер-класу може бути вчитель, досвід якого вивчений і затверджений на науково-методичній раді ОІППО.   

2.3. До майстер-класу зараховуються педагоги, які бажають ознайомитись з досвідом керівника майстер-класу, запозичити кращі ідеї, надбання в навчально-виховній діяльності.

2.4. Координатором роботи майстер-класів призначається голова ШМО.

2.5. Майстер-клас працює протягом навчального року з постійним складом слухачів за визначеним навчальним планом і розкладом. Навчальний план складається керівником майстер-класу та затверджується науково-методичною радою районного (міського)методичного кабінету (якщо це майстер-клас шкільного рівня – методичною радою школи).

2.4. Слухачами є вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, які бажають ознайомитись з науково-теоретичними та практичними засадами перспективного досвіду та прагнуть постійно удосконалювати свої знання та вміння.  
3. Керівник майстер-класу:

3.1. Керівник майстер-класу працює на громадських засадах.

3.2.Основними завданнями керівника майстер–класу є:
– сприяння розвитку педагогічної творчості;

– робота з молодими і малодосвідченими педагогами;

– передача авторського досвіду з метою вдосконалення навчально-виховного процесу;
– проведення експериментальної роботи.

3.3 Керівник майстер-класу:

 розробляє план роботи.

 підтримує ініціативи, інноваційний пошук педагогічних працівників – слухачів школи;

§ сприяє розвитку педагогічної творчості серед слухачів;

§ має право подавати на схвалення науково-методичної ради узагальнені  матеріали діяльності своїх слухачів;

§ здійснює моніторинг досягнень педагогічних працівників – слухачів школи.

3.4. Керівник майстер-класу має право на відвідування й аналіз уроків, позакласних занять слухачів школи з метою оцінки результативності впровадження проблеми та її корекції, ознайомлення з рівнем їх роботи та надання допомоги у застосуванні набутого досвіду.

3.5. Керівник майстер-класу безпосередньо організовує всю роботу і несе відповідальність за розвиток педагогічної майстерності вчителів. 

4. Організація роботи майстер-класу:

4.1. Організаційно-методичними формами діяльності майстер-класу можуть бути:

§ науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти тощо;

§ моделювання навчальних занять, позакласних заходів;

§ обговорення та рецензування педагогічних проектів;

§ лекції;

§ консультації;

§ самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій та ін.

4.2. За результатами роботи педагогів у майстер-класі організовується видавництво навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, написання статей тощо.

4.3. Засідання проводяться один раз на місяць.

4.4. Результати роботи керівника майстер-класу доцільно враховувати під час чергової атестації.
4.5. Всі методичні надбання керівником майстер-класу та координатором роботи майстер-класів оформлюються належним чином та здаються до друку в збірник “________”