Хімія 9 клас

На період з 21.04-24.04.20 р.

Контрольна робота з хімії за ІІ семестр

Виконати на окремих аркушах

Варіант І

1. Денатурація білків – це реакція руйнування структури:

           а) первинної;                       б) вторинної,                       в) третинної.

2. Вкажіть серед наведених сполук естер:

           а) C2H5 – OH;            б) СH3 – CH2 – CH – COOH,

           в) СН3 – СООС2Н5; в) (С6Н10О5)n.

 3. Поясніть значення вуглеводів у природі та життєдіяльності людини.

4. Амінокислоти – це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

              а) аміно- й гідроксильна;               б) карбоксильна й гідроксильна.

           в) аміно- й карбоксильна.

5. Нуклеїнові кислоти – це:

              а) природні полімери;               б) штучні полімери,

           в) мономери для синтезу білка.

6. Напишіть рівняння утворення дипептиду з двох молекул серину (HOCH2 – CH(NH2) – COOH).

7. Обчисліть масу амінооцтової кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

              Бутанол → бутанова кислота → 2-хлорбутанова кислота →

           → 2-амінобутанова кислота.

9. Запишіть рівняння можливих реакцій:

  А) етиловий спирт + натрій=

  Б) етилен + вода =

  В) метан + хлор =

  Г) оцтова кислота + мідь =

  Д) ацетилен + водень =

10. Обчисліть масу гліцерину, яку можна добути при повному гідролізі 3,5 моль триолеїну.